STEM Publishing : hymns : Spiritual Songs : Tunes by H. T. Smart (1813-1879)
Pilgrims midi score (10.10.10.10.10.12.)
Lancashire midi score (7.6.7.6.D.)
Regent Square midi score (8.7.8.7.8.7.)